Aanmelding
Zowel verwijzer als ouders kunnen een kind of jongere telefonisch aanmelden. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk. De praktijk is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 17 uur. Soms is het niet mogelijk U direct te woord te staan. U wordt dan verzocht uw naam en telefoonnummer in te spreken. U wordt  zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het is mogelijk dat direct bij de eerste telefonische aanmelding geadviseerd wordt elders hulp te zoeken bijv. als een andere instelling beter toegerust is op de hulpvraag.

 

Toestemming
Voor het aanmelden van een kind tot 12 jaar dienen beide gezaghebbende ouders/verzorgers toestemming te geven. Voor kinderen vanaf 12 jaar moet ook het kind toestemming geven en vanaf 16 jaar volstaat de toestemming van de jongere zelf. Indien één ouder/verzorger gezaghebbend is, dient daarvan een kopie van het gezag register (verkrijgbaar bij de rechtbank in het arrondissement waar uw kind geboren is) meegenomen te worden.

 

Wachtlijst
Helaas is er regelmatig sprake van wachttijd. Doordat dit sterk fluctueert kan ik U hierover alleen telefonische informatie geven.

 

Onderzoek
In het diagnostisch onderzoek wordt doorgaans gestart met een intakegesprek met bij voorkeur de ouders te samen met kind of jongere. Nadien volgt een gesprek met de ouders, waarin de ontwikkelingsgeschiedenis van kind of jongere aan de orde komt en de problematiek verder uitgediept wordt. Daarnaast vindt een psychiatrisch onderzoek van het kind of de jongere plaats. Soms wordt er ook nog een gezinsonderzoek gedaan, waarvoor het hele gezin wordt uitgenodigd.
Er wordt altijd informatie opgevraagd bij de huisarts en de school en, indien nodig, ook bij andere specialisten of hulpverleners. Gestandaardiseerde vragenlijsten vormen een waardevolle aanvulling en worden zowel in de onderzoeksfase, als in de behandeling, ingezet. Soms is aanvullend onderzoek nodig, dat elders verricht moet worden, zoals een (neuro)psychologisch onderzoek of onderzoek door een kinderarts of klinisch geneticus. De onderzoeksfase wordt afgerond met het adviesgesprek, waarin de conclusies van het onderzoek en een voorstel voor behandeling besproken worden. Dit geheel wordt samengevat in een brief aan de huisarts/ verwijzer, waar U een kopie van ontvangt. Het is mogelijk dat U voor de behandeling wordt doorverwezen naar een andere instantie, die betere mogelijkheden heeft voor het verlenen van de geïndiceerde hulp.

 

Behandeling
In de meeste gevallen bestaat de behandeling uit een combinatie van verschillende elementen. Ouder en/of gezinsgesprekken vormen over het algemeen de hoeksteen van de behandeling. Thema’s, die hier in aan de orde kunnen komen zijn:
Hoe is de problematiek van het kind te begrijpen (psycho-educatie). Hoe kunnen ouders, kind/jongere en eventueel de overige gezinsleden hier zo goed mogelijk mee leren omgaan. Wat betekent een en ander voor de toekomst van het kind / de jongere en het gezin.
Soms zal daarnaast een individuele therapie of begeleiding van kind of jongere plaats vinden. De aard hiervan is afhankelijk van de problematiek. Ook hier kan sprake zijn van psycho-educatie. In andere gevallen wordt gekozen voor een gedragsmatige aanpak, waarin ook gewerkt kan worden met huiswerkopdrachten. Soms is het juist van belang een vrijere vorm van behandeling in te zetten, waarin het fantasieleven meer op de voorgrond staat. Bij jongere kinderen gaat het dan om speltherapie, bij ouderen is er sprake van gesprekstherapie. Bovengenoemde vormen van behandeling kunnen ondersteund worden door medicatie. Meer informatie over deze behandelvorm is te vinden in de folder “medicamenteuze therapie”. 

 

Follow up
Bij het afsluiten van de behandeling zal uw toestemming gevraagd worden om nadien benaderd te worden over uw tevredenheid met betrekking tot de geboden zorg en met vragen over het functioneren van uw kind na de behandeling. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en gebruikt om de kwaliteit van de zorg te kunnen blijven verbeteren.